tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

Increasing Safety and Security through Labour-Management Partnership

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (MİSGEP)” programı kapsamında,  Avrupa Birliği   ve   Türkiye  Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, derneğimizin yürütücüsü olduğu ” Increasing Safety and Security through Labour-Management Partnership” isimli ve TREESP1.1OHSMS/P-03/180 kodlu projemiz yürütülmektedir.

Genel Amaç

Madencilik sektöründe emniyet ve güvenliğin iyileştirilmesi

Özel Amaç

Özel Hedef 1: İnsana yakışır işin İSG ile ilgili önemi, içeriği ve yasal boyutu hakkında farkındalık yaratmak

Özel Hedef 2: İSG politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için işgücü-yönetim ortaklığının geliştirilmesi

Hedef Gruplar

Ana hedef grup, 50 işçi, 20 maden sektörü yöneticisi ile birlikte 5 Akademisyenler Birliği Derneği temsilcisinden oluşmaktadır. Ayrıca, Türk Enerji Sen’den 3 temsilci ve Gazi Üniversite’sinden(GÜ) 3 akademisyen proje faaliyetlerine ortak olarak katılacaklardır.

Akademisyenler Birliği Derneği temsilcileri, İSG ve madencilik uygulamaları konusunda deneyim ve uzmanlığa sahip akademisyenlerdir. Türkiye’de madencilik sektöründe çalışan 50 işçi ve yöneticiler hedef grubumuzu oluşturmaktadır. Türkiye’de madencilik sektöründe. TES ve GÜ temsilcileri, İSG konusunda uzmanlığa ve deneyime sahip üye ve personellerdir.

Nihai yararlanıcılar, sendikalar, odalar, işveren sendikaları ile birlikte madencilik ve tehlikeli sektörlerdeki işçiler ve işverenlerdir. Ayrıca proje sektöründe İSG ile ilgili görev ve sorumlulukları olan kamu otoriteleridir. Benzer şekilde, İSG ile ilgili misyon ve ilgisi olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile İSG konusunda eğitim, öğretim, araştırma yapan üniversiteler nihai yararlanıcılar arasında olacaktır.

Beklenen Sonuçlar

2 sonuç ve 7 çıktı içerir. Sonuçlar,

  • Madencilik sektöründe İSG ile ilgili insana yakışır işin önemi, içeriği ve yasal boyutu konusunda çalışanların ve yöneticilerin/yöneticilerin farkındalığının artması,
  • Madencilik sektöründe İSG politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasında işgücü ve yönetim ortaklığının artmasıdır. Uzun vadeli etki, madencilik sektöründe emniyet ve güvenliği artıracaktır. Sonuçlara ulaşmak için proje, anket raporu, 50 eğitimli işçi, 20 eğitimli yönetici, kendi kendini kontrol eden İSG risk kitapçığı, İşgücü Yönetimi Gözden Geçirme KomiTürk Enerji Seni, Farkındalık Artırma Kampanyası ve iki çalıştay gibi 7 çıktıya ulaşacaktır.

Bu amaç ve çıktılara ulaşmak için hedef kitle maden işçi ve yöneticilerinden oluşmaktadır. Maden işçilerimiz ile 6 adet seminer ve 4 adet saha ziyareti düzenlenmektedir. Yine yöneticilerimiz ile 3 adet seminer ve 2 adet saha ziyareti düzenlenmektedir.

Eğitim ve saha ziyareti içerikleri genel yönetmelik kurallarından ziyade İSG bilinci oluşturmaya yönelik olacaktır.

Bunların yanı sıra kamu-stk-sektörel işbirliği ile Açılış toplantısı, çalıştaylar, basın konferansları ve farkındalık artırma toplantıları düzenlenmektedir.

Faaliyetlerin yanısıra 3 adet kısa film oluşturulmakta ve yerel kanallarda yayınlanmaktadır.

Süreç boyunca elde edilen tüm bilgiler ile İSG risk kitapçığı üretilecektir.